vize işlemleri .com
vize işlemleri
pasaport işlemleri seyahat-saglik-sigortasi.htm vize-islemleri-danismanlik.htm
vize
Monaco Vizesi, Monaco vize başvurusu, Monaco vize evrakları, Monaco büyükelçiliği, Monaco konsolosluğu, Monaco konsolosluk başvuru

 

 

Büyükelçilik

Ankara Büyükelçiliği
Adres : Paris Cad. No: 70 Kavaklıdere / Ankara
Tel : 0(312) 455 45 45
Fax : 0(312) 455 45 47
Web : www.ambafrance-tr.org
Email :

Konsolosluk
İstanbul Başkonsolosluğu
Adres : İstiklal Cad. No: 8 Taksim- Beyoğlu / İstanbul
Tel : 0(212) 334 87 30 02123348736
Fax : 0(212) 334 87 27
Web : www.consulfrance-istanbul.
org
Email :

Başvuru Bölgeleri
İSTANBUL: Marmara ve Ege bölgeleri
ANKARA: Akdeniz-Karadeniz-İç Anadolu-Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri


 

Monaco PrensligiVizesi

 

Önemli Uyarýlar
-
MONACO ÝÇÝN VÝZE BAÞVURULARI FRANSA BÜYÜKELÇÝLÝKLERÝ VEYA KONSOLOSLUKLARINA YAPILMAKTADIR!!!! (Bkz. Fransa)
-
Monaco' ya kýsa süreli seyahatler için Fransýz yada baþka bir schengen ülkesinin vermiþ
olduðu schengen vizesi geçerlidir.Fakat ziyaretin 3 Ayý geçmesi durumunda Monaco için
vize Fransa Büyükelçiliði yada Konsolosluklarýndan alýnmalýdýr!
-
1- LACÝVERT (Normal) pasaportlardan vize istenmektedir. (Bkz.Vize Rejim Tablosu)
2- YEÞÝL (Hususi) GRÝ (Hizmet) ve KIRMIZI (Diplomatik) pasaportlara
vize uygulanmamaktadýr. (Bkz.Vize Rejim Tablosu)
3- Tüm schengen ülkelerinin Ortak kararý gereði Pasaport süresi ilk alýndýðý tarihten
itibaren 10 yýldan fazla olan pasaportlarýn baþvurularýný kesinlikle kabul
etmediðinden schengen ülkelerine seyahat edecek olan yolcularýmýzýn
pasaportlarýný mutlaka deðiþtirmeleri gerekmektedir.
4- Monaco vizesi için Ýstenen tüm evraklar Fransa Baþkonsolosluðunun istemiþ olduðu
evraklarla ayný olup baþvurular 2-3 iþ gününde sonuçlanmaktadýr
5- Fransa / Schengen sahasýna giren tüm yabancý uyruklular geçerli seyahat saðlýk
sigortasý yaptýrmak zorundadýrlar. (Bkz.Seyahat Sigortasý)
6- Deðerli yolcularýmýz baþvurularýnýzýn Konsolosluklarýn randevu sistemi ile çalýþmasý
ve bayram - yýlbaþý- sömestr - fuar - paskalya - dil okulu vb gibi yoðun baþvurularýn
olduðu günlere rastlamasý durumunda konsolosluklarýnda çok yoðun olabileceðini
dikkate alarak seyahat planýnýzý en az 30 gün önceden yapmanýzý ve müracaatýnýzýn
sonuçlanmasý durumunda almýþ olduðunuz vizenin üzerinde yazýlý olan bilgilerin
doðruluðunu mutlaka kontrol etmenizi önemle hatýrlatýrýz.

 

 

 
 


Copyright © 2009 - 2021 Vize İşlemleri - vize-islemleri.com | sitemap